Basic Other 495 Folder Collection
After playing the video, you can click or select the word to look it up in the dictionary.
Loading...
Report Subtitle Errors
na yi nian muo muo wu yen That year can't say anything
zhi neng shuan ze li kai only to choose to leave
wu xie de siao rong yi zing bu zai jing cai The smile is not pretty anymore
ni hai pa zie ju suo yi ping ming shang hai You're afraid of the ending so you tried to hurt people
shuo shi wo dang zhu ni de mei hao wei lai Telling me I stopped you're beautiful future
ni jian zue bu si wang wo deng dai You decided that I should not wait
wo bian muo muo de rang ni zou kai I silently let you go away
ru jin ni shou le shang hui lai Now, you got hurt coming back
jiao wo ru he jie shou zhe an pai How can I take this arrangements
wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love
fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain
wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval
ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy
wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love
jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love
ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back
na yi nian muo muo wu yen That year can't say anything
zhi neng shuan ze li kai only to choose to leave
wu xie de siao rong yi zing bu zai jing cai The smile is not pretty anymore
ni hai pa zie ju suo yi ping ming shang hai You're afraid of the ending so you tried to hurt people
shuo shi wo dang zhu ni de mei hao wei lai Telling me I stopped you're beautiful future
ni jian zue bu si wang wo deng dai You decided that I should not wait
wo bian muo muo de rang ni zou kai I silently let you go away
ru jin ni shou le shang hui lai Now, you got hurt coming back
jiao wo ru he jie shou zhe an pai How can I take this arrangements
wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love
fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain
wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval
ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy
wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love
jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love
ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back
wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love
fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain
wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval
ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy
wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love
jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love
ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back
wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love
fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain
wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval
ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy
wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love
jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love
ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back
  You must  Log in  to get the function.
Tip: Click on the article or the word in the subtitle to get translation quickly!

Loading…

5566 - I'll Sad

495 Folder Collection
Jim Theam published on November 18, 2019
More Recommended Videos
 1. 1. Search word

  Select word on the caption to look it up in the dictionary!

 2. 2. Repeat single sentence

  Repeat the same sentence to enhance listening ability

 3. 3. Shortcut

  Shortcut!

 4. 4. Close caption

  Close the English caption

 5. 5. Embed

  Embed the video to your blog

 6. 6. Unfold

  Hide right panel

 1. Listening Quiz

  Listening Quiz!

 1. Click to open your notebook

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔