A1 Basic US 335 Folder Collection
After playing the video, you can click or select the word to look it up in the dictionary.
Loading...
Report Subtitle Errors
חשבתי על מה שאמרת לי .על הציור שלי
נשארתי ער חצי לילה .וחשבתי על זה
.בא לי רעיון
,שקעתי בשינה עמוקה ושלווה .ולא חשבתי עליך מאז
?אתה יודע מה אני חושב
.אתה בסך-הכל ילד
אין לך שמץ של מושג .על מה שאתה מדבר
.תודה רבה .זה בסדר-
.לא יצאת מעולם מבוסטון
.לא
,אם אשאל אותך על אמנות
אתה תספר לי בפרטים על כל .ספר אמנות שנכתב
.מיכלאנג'לו .אתה יודע עליו הרבה
היצירות שלו, שאיפותיו ... הפוליטיות, יחסיו עם האפיפיור
.נטיות מיניות, הכל
אבל אתה לא מכיר את הריח .בקפלה הסיסטינית
לא עמדת שם מעולם .והתבוננת בתקרה המופלאה
.לא ראית אותה
...אם אשאל אותך על נשים
תגיש לי רשימה של .הנשים האהובות עליך
.אולי גם נהנת כמה פעמים
אבל אתה לא יודע מה זה להתעורר למחרת ליד אשה
.ולהרגיש מאושר באמת
.אתה נער קשוח
,אם אשאל אותך על מלחמה .תצטט לי את שייקספיר
"... פעם נוספת אל הפירצה, חייליי"
אבל לא השתתפת מעולם במלחמה
לא החזקת את ראשו של ידידך הטוב בחיקך
ולא ראית איך הוא נופח את .נשימתו האחרונה ומשווע לעזרתך
,אם אשאל אותך על אהבה .תצטט לי סונטה
אבל מעולם לא הסתכלת על אשה .וחשת פגיע
מעולם לא הכרת אשה .שתבין אותך בעיניה
שתחוש כאילו אלוהים שם מלאך .על פני האדמה רק למענך
אשה שתושיע אותך .ממעמקי הגיהינום
ואתה לא יודע מה פירוש .להיות המלאך שלה
לאהוב אותה, לחיות למענה לנצח
.בטוב וברע .במחלת הסרטן
אתה לא יודע מה זה לשבת ולישון בחדר בבית-חולים
,למשך חודשיים כשאתה אוחז בידה
כי הרופאים רואים בעיניך .ששעות הביקור אינן חלות עליך
.אתה אינך יודע מה זה אובדן אמיתי
חשים זאת רק לאחר שאוהבים .משהו יותר מאשר את עצמך
אני בספק אם אי-פעם .העזת לאהוב מישהו עד כדי כך
...כשאני מסתכל עליך
אני לא רואה גבר אינטליגנטי .ובטוח בעצמו
.אני רואה ילד שחצן ומפוחד
.אבל אתה גאון, וויל .איש אינו מכחיש זאת
איש אינו מסוגל להבין .את המעמקים שבך
...אבל אתה מתיימר לדעת הכל עלי
.בגלל שראית ציור שלי .ניתחת את חיי באכזריות
?אתה יתום, נכון
אתה חושב שיש לי מושג כמה החיים שלך היו קשים
איך אתה מרגיש ומי אתה
רק משום שקראתי ?"את "אוליבר טוויסט
?זה מגדיר אותך
,אני עצמי לא שם על כל זה
כי איני יכול ללמוד ממך שום דבר .שלא אוכל למצוא באיזשהו ספר
אלא-אם-כן תספר לי על עצמך
.מי אתה
.אם תדבר, זה ירתק אותי .אני אתך
.אבל אתה לא רוצה לעשות את זה ?מה, חביבי
אתה מפחד ממה שאתה .עלול להגיד
.תורך, צ'יף
  You must  Log in  to get the function.
Tip: Click on the article or the word in the subtitle to get translation quickly!

Loading…

Good Will Hunting The Park Bench Scene Hebrew

335 Folder Collection
marco54272001 published on March 18, 2019
More Recommended Videos
 1. 1. Search word

  Select word on the caption to look it up in the dictionary!

 2. 2. Repeat single sentence

  Repeat the same sentence to enhance listening ability

 3. 3. Shortcut

  Shortcut!

 4. 4. Close caption

  Close the English caption

 5. 5. Embed

  Embed the video to your blog

 6. 6. Unfold

  Hide right panel

 1. Listening Quiz

  Listening Quiz!

 1. Click to open your notebook

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔