Placeholder Image

Subtitles section Play video

 • Vultures fly, circling the dark skies

 • Plucking carrion from the ground

 • Blood red sun, territory incise

 • Marching forward without sound

 • Carved into flesh, written in blood

 • Symbols burned so deeply in the mind

 • Gathering clouds, threatening skies

 • The sun's rays left me blind

 • Ghosts of the past bound and tied

 • Honor's scars fade, glory dies

 • Vultures fly, circling the dark skies

 • Plucking carrion from the ground

 • Blood red sun, territory incise

 • Marching forward without sound

 • Deep within you

 • Souls of the past bound and tied

 • Bright sun burning

 • The lines melt as glory dies

 • Carved into flesh, written in blood

 • Symbols burned so deeply in the mind

 • Gathering clouds, threatening skies

 • The sun's rays left me blind

 • (Toā-káng khí hongng)

 • (Tông-tông lâm-jî beh tshut-tsing)

 • (Khì-sè hám-tōng Tha-khá-ooh)

 • (Tsê khai hiòngguá tsiân-tîng)

 • (Toā-káng khí hongng)

 • (Tông-tông lâm-jî beh tshut-tsing)

 • (Khì-sè hám-tōng Tha-khá-ooh)

 • (Tsê khai hiòngguá tsiân-tîng)

 • (Lí tī káng pinn sio-sàng)

 • (Luī-gán leh khuànn guán ê tsûn-iánn)

 • (Tshiánn tán-thāi guá khái-suân tńg--lâi)

 • (Kè-siok lán bī-uân ê bāng)

 • (Toā-káng khí hongng)

 • (Tông-tông lâm-jî beh tshut-tsing)

 • (Khì-sè hám-tōng Tha-khá-ooh)

 • (Tsê khai hiòngguá tsiân-tîng)

 • (Toā-káng khí hongng)

 • (Tông-tông lâm-jî beh tshut-tsing)

 • (Khì-sè hám-tōng Tha-khá-ooh)

 • (Tsê khai hiòngguá tsiân-tîng)

 • (Toā-káng khí hongng)

 • (Tông-tông lâm-jî beh tshut-tsing)

 • (Khì-sè hám-tōng Tha-khá-ooh)

 • (Tsê khai hiòngguá tsiân-tîng)

Vultures fly, circling the dark skies

Subtitles and vocabulary

Click the word to look it up Click the word to find further inforamtion about it