ktyvr258 的 「11/19查過」Collected Vocab 共 個單字


測驗的單字太多嗎,放心,我們會記錄您最後測驗單字的進度。Tip: Nhấn phím Esc để nghe lại phát âm từ vựng.

  1. 單字本總共有三種模式:「拼音」、「連連看」、「單字卡」,每一種都要試試,很好玩喔!