B1 Intermediate US 151 Folder Collection
After playing the video, you can click or select the word to look it up in the dictionary.
Loading...
Report Subtitle Errors
Guni-guni ko lang siguro
Pero hinahanap kita pati sa ilalim ng kama
Baliw ako sa ‘yo
Medyo praning
At alam mong iniiwasan kita
Magulo utak ko, baby
At ayokong nahuhulog dahil takot ako sa matataas na lugar
at takot akong magkamali
Pero siguro pinapatagal ko lang dahil ‘di ko binigyan ng oras
tayong dalawa
Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto
Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso
May phobia ako
‘Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey
oh nasaktan nang husto ang puso ko
May phobia ako
Akala ko nalulunod ako ‘yun pala ako ‘yung nasa mababaw
At, wala akong dahilan
Oo, magdamag akong ‘di-mapakali sana makatulog ako
Pero puro pangit ang naiisip ko
At ayokong nahuhulog dahil takot ako sa matataas na lugar
at takot akong magkamali
Pero siguro pinapatagal ko lang dahil ‘di ko binigyan ng oras
tayong dalawa
Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto
Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso
May phobia ako
‘Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey
oh nasaktan nang husto ang puso ko
Ilang taon na 'kong nandito pinipigilan nila ako
Natatakot akong iwanan mo ako
Ilang taon na nila akong pinipigilan
Natatakot akong iwanan mo ako
Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto
Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso
May phobia ako
‘Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey
oh nasaktan nang husto ang puso ko
Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto
Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso
May phobia ako
‘Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey
oh nasaktan nang husto ang puso ko
May phobia ako
  You must  Log in  to get the function.
Tip: Click on the article or the word in the subtitle to get translation quickly!

Loading…

Johnny Orlando - Phobias (Official Video)

151 Folder Collection
Tracy published on March 2, 2020
More Recommended Videos
 1. 1. Search word

  Select word on the caption to look it up in the dictionary!

 2. 2. Repeat single sentence

  Repeat the same sentence to enhance listening ability

 3. 3. Shortcut

  Shortcut!

 4. 4. Close caption

  Close the English caption

 5. 5. Embed

  Embed the video to your blog

 6. 6. Unfold

  Hide right panel

 1. Listening Quiz

  Listening Quiz!

 1. Click to open your notebook

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔