A1 Basic US 54 Folder Collection
After playing the video, you can click or select the word to look it up in the dictionary.
Loading...
Report Subtitle Errors
בחודש יוני 1962 אחרי ארבע מאות שנים של דיכוי הערבים מעבר פתחו במרד
ברחבי חצי האי ערב לזכות בעצמאות מן האימפריה הטורקית העותומנית
האימפריה הבריטית תמכה בהתקוממות עם נשק וכסף
גםב עזרת קצין מודיעין בן 27 קפטן לורנס איש ערב
לורנס התברר כמנהיג מעורר השראה מיומן בלוחמת גרילה במדבר הערבי
הוא הוביל את הערבים בפשיטות רבות וחבלה נגד מסילת הרכבת התורכית
פשיטות אלה ניתקו את האספקה ​​והקשר של למעלה מאלף חיילים טורקים אשר
שאחרת היה נפרס נגד צבאות בעלות הברית ללחימה באזור פלסטין ומוספוטמיה
במשך למעלה משנתיים לורנס היה הכוח המנחה
מאחורי המרד הערבי
כשהצבאות הערביים פלסו את דרכם אל המטרה האולטימטיבית
דמשק
היה אחד ממתכנני המלחמה הגדולים ביותר של המאה העשרים
עלילותיו במדבר נרשמו למען הדורות הבאים על ידי העיתונאי האמריקאי לואל תומאס
שעזר ליצור את ההאגדה שהפכה ללורנס איש ערב
תומס אדוארד לורנס נולד ב -16 באוגוסט 1888 באימפריה הבריטית. אבא שלו היה בעל קרקעות בשם תומס צ'פמן
היו להם חמישה בנים ותומס היה הבן השני
אימו שרה הייתה הדמות הדומיננטית המשפחה האמינה בלהט
שהחינוך הוא המפתח להתקדמות
המשפחה עברה לאוקספורד שם כל הבנים הלכו ללימוד בבית ספר לבנים
לורנס הצטיין בהיסטוריה בכתובים
והוקסם מאדמות שמוזכרות בתנ"ך
בשנת 1907 לורנס התחרה על מקום באוניברסיטת אוקספורד ללמוד היסטוריה
הוא נכנס במקום ה13 מתוך 4675 מועמדים
באוקספורד הוא הושפע מדוד הוגארת
דמות מכובדת ביותר וחבר הממסד האקדמי
ושחקן מרכזי בעולם העכור של מודיעין צבאי בריטי
בעידודו של הוגארת לורנס ביקר במזרח הקרוב בפעם הראשונה
בשנת 1909 הלך לורנס לבדו וחי בצמצום
אחרי הליכה של שלושה חודשים בסוריה ופלסטין במהלך התקופה החמה ביותר של השנה
הוא הלך אלף ומאה קילומטרים ובילו חלק ניכר בביקור בהריסות של טירות ממסעי הצלב
הוא צייר הרבה ציורים ששיקפו את הידע שלו בההיסטוריה הצבאית
אשר העניקו לו תואר באונברסיטה שלו בהצטיינות
בשנת 1910 הוא גם הצטרף לקצונה שם פיתח מומחיות בירי באקדח
לורנס עזב את אוניברסיטת אוקספורד בשנת 1910 ובילה את ארבע השנים הבאות במזרח
  You must  Log in  to get the function.
Tip: Click on the article or the word in the subtitle to get translation quickly!

Loading…

Lawrence of Arabia DVD

54 Folder Collection
liuli0120 published on December 10, 2018
More Recommended Videos
 1. 1. Search word

  Select word on the caption to look it up in the dictionary!

 2. 2. Repeat single sentence

  Repeat the same sentence to enhance listening ability

 3. 3. Shortcut

  Shortcut!

 4. 4. Close caption

  Close the English caption

 5. 5. Embed

  Embed the video to your blog

 6. 6. Unfold

  Hide right panel

 1. Listening Quiz

  Listening Quiz!

 1. Click to open your notebook

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔